Nákupný košík
0 položiek
 
Dámske / Pánske
 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Prevádzkovateľom a predávajúcim internetového obchodu www.123parfemy.sk je:

www.123parfemy.sk
(ďalej len predávajúci)

1.2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý www.123parfemy.sk ponúka.
(ďalej len kupujúci)

1.3. Obchodné podmienky upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

1.4. Ak je kupujúci spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom 180/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1.5. Ak je kupujúci podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami zákonom 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.7.Tieto Obchodné podmienky platia až do vydania nových Obchodných podmienok.

2.OBJEDNÁVANIE

2.1 Kupujúci si môže tovar objednať:

  • nákupným košíkom na www.123parfemy.sk
  • e-mailom na ***** zavinac 123*******.sk

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku do 24 hodín e-mailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Kupujúci má právo kedykoľvek objednávku stornovať pred jej expedíciou na email ***** zavinac 123*******.sk alebo telefonicky na tel.č. 0000 000 000. V prípade, že objednávka nebude riadne storovaná je kupujúci povinný zásielku prebrať.

2.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (neuvedené alebo chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 Predávajúci poštovné a balné neúčtuje. Cena uvedená pri tovare je konečná.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu:

Dobierka - kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru od kuriérnej služby.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Predávajúci doručuje tovar cez servisnú organizáciu RAJ NÁKUPU s.r.o, Vrádištská 1249/16,908 51 Holíč expresne prostredníctvom kuriérnej služby.

5.2 Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky.

5.3 Termín dodania je zvyčajne do 5 pracovných dní, v prípade predĺženia, bude kupujúci informovaný predávajúcim.

5.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom v plnom rozsahu zodpovedá prepravca.

5.5 Zásielky sa nedoručujú cez víkendy a sviatky.

5.6 Pri neprevzatí objednanej zásielky kupujúcim, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy 10 EUR

6. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

6.1 Ak je kupujúci spotrebiteľ, má právo odstúpiť od vybavenej objednávky do 7 pracovných dní bez uvedenia dôvodu v súlade zo zákonom 180/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

6.2 Spotrebiteľ, pri uplatnení tohto práva je povinný vrátiť výrobok:

originálne zabalený
nepoužitý
nepoškodený

6.3 Ak sa rozhodne spotrebiteľ vrátiť tovar poľa 6.1 týchto Obchodných podmienok je povinný: kontaktovať servisnú organizáciu RAJ NÁKUPU s.r.o, Vrádištská 1249/16,908 51 Holíč info@parfem.sk alebo predávajúceho o odstúpení od objednávky, kde uvedie číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí zaslať naspäť tovar na adresu sevisnej organizácie RAJ NÁKUPU s.r.o, Vrádištská 1249/16,908 51 Holíč a použiť vhodné balenie, aby nedošlo k znehodnoteniu tovaru. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, balné, poistenie)

6.4 Po splnení týchto Obchodných podmienok podľa bodu 6.1 až 6.3 a po obdržaní tovaru je predávajúci povinný:
prevziať vrátený tovar naspäť
vrátiť kupujúcemu celú zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení tovaru

6.5 V príprade nesplenia niektorej z podmienok 6.1 až 6.3 týchto Obchodných podmienok, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený naspäť na náklady kupujúceho.

7.REKLAMÁCIE

7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

7.2 Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu- oznámiť servisnej organizácii info@parfem.sk alebo predávajúcemu

7.3 Reklamácia sa vybavuje u predávajúceho
e mailom ***** zavinac 123*******.sk

7.4 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať servisnej organizácii RAJ NÁKUPU s.r.o, Vrádištská 1249/16,908 51 Holíč spolu s písomným oznámením závady. Inak bude považovaná reklamácia za neplatnú.

K reklamácii je potrebné priložiť:
kópiu predajného dokladu (faktúra)
stručný popis závady - sprievodný list

7.5 Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak.

7.6 Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so všetkými ustanoveniami v týchto Obchodných podmienkach v platnom znení v deň odoslania objednávky.